REKLAMA

TOMADEX

Licznik odwiedzin

405354
Dzisiaj
Wczoraj
W tym tygodniu
Zeszły tydzień
Ten miesiąc
Poprzedni miesiąc
RAZEM
264
104
756
169507
1226
3074
405354

Twój IP: 34.236.192.4
2022-08-11 18:28

Wielogóra, 09 maja 2019 r.

 

 

Oświadczenie

                My, Prezesi Okręgowych Związków Piłki Nożnej, pragniemy wspólnie wyrazić ogromne zaniepokojenie uchwałą Zarządu PZPN IV/62 z dnia 24 kwietnia 2019 o przyjęciu „Regulaminu Ochrony Danych osobowych PZPN” (dalej uchwała). Jednocześnie jako przedstawiciele ogromnego środowiska piłkarstwa amatorskiego oświadczamy co następuje:

Apelujemy do Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej o wycofanie Uchwały IV/62 z dnia 24 kwietnia br. w treści, która została uchwalona. Naszym zdaniem powyższy dokument został podjęty pochopnie, bez koniecznych dyskusji i konsultacji z tymi, których ta zmiana dotyczy szczególnie
tj. klubów zrzeszonych w ramach Okręgowych Związków Piłki Nożnej (dalej OZPN). Wierzymy, że  dialog i rozmowa pozwolą nam wypracować WSPÓLNE stanowisko, które będzie korzyścią przede wszystkim dla tych „maluczkich” poczynając od drużyn seniorskich występujących w rozgrywkach IV Ligi, Ligach Okręgowych oraz w klasach A, B i C, na klubach szkolących tylko młodzież, czy też kobiety kończąc.

Rzeczone kluby to instytucje, które w wielu przypadkach swoje istnienie zawdzięczają zarówno pasjonatom, społecznikom, jak i nierzadko władzom samorządowym. Jesteśmy dumni z tego, że nasze działania są zauważane i doceniane przez wójtów, burmistrzów oraz prezydentów miast. To właśnie działacze OZPN poświęcając niejednokrotnie godziny swojego wolnego czasu przemierzali dziesiątki kilometrów by móc podtrzymać tak istotny dialog z przedstawicielami władz lokalnych, dzięki czemu kluby mogły dalej funkcjonować, otrzymując wszelkie potrzebne wsparcie oraz zaplecze infrastrukturalne.

Zgodnie z treścią ww. uchwały OZPN stracą możliwość prowadzenia rozgrywek na rzecz Wojewódzkich Związków Piłki Nożnej (dalej WZPN). PZPN argumentuje tę zmianę zmniejszeniem opłat dla klubów i uproszczeniem procedur. Naszym zdaniem jest to jednak zagrożenie bytu piłki nożnej na szczeblu niższych rozgrywek lokalnych. Nie rozważono chociażby uwarunkowań geograficznych wpływających na możliwości organizacyjne wynikające z odległości pomiędzy właściwym WZPN,
a poszczególnymi klubami lokalnymi. Uregulowanie powyższe spowoduje wprost zwiększenie kosztów utrzymania klubów, bez zapewnienia dodatkowych środków ze strony PZPN lub WZPN. Z uwagi na znacznie większe odległości zmiana ta spowoduje nie przyspieszenie, a wydłużenie wszelkich procedur.

                OZPN zgodnie z ustawią o sporcie i ustawą o stowarzyszeniach posiadają osobowość prawną i są wpisane do właściwych rejestrów. Każdy okręg jest również Członkiem właściwego terytorialnie WZPN zgodnie z odpowiednim Statutem WZPN. My jako Prezesi OZPN wybierani zgodnie z obowiązującymi przepisami na 4-letnie kadencje, na niespełna 2 miesiące przed wejściem w życie uchwały musimy zmierzyć się z problemami, które są jej następstwem. By móc sprostać oczekiwaniom ufających nam klubów oraz by móc realizować Statut naszych stowarzyszeń podpisaliśmy porozumienia i umowy z władzami samorządowymi, sponsorami. Posiadamy majątki i siedziby, w których zatrudniamy przynajmniej kilku pracowników etatowych. Zgodnie
z decyzją Zarządu PZPN z dniem 1 lipca 2019 r. wszystkie powyżej wymienione części naszej działalności pójdą w niepamięć i będą musiały zostać zakończone z uwzględnieniem ich następstw tj. kar umownych, podziału majątku itp.

                Zarządzie Polskiego Związku Piłki Nożnej! Powtórnie apelujemy o dyskusję oraz znalezienie konsensusu i rozwiązania, które będzie adekwatne również dla tych z najniższego szczebla organizacyjnego.

 

                Podpisano: Prezesi Okręgowych Związków Piłki Nożnej obecni podczas Spotkania Prezesów OZPN w Wielogórze dnia 09 maja 2019 r.

Mazowiecki Związek Piłki Nożnej informuje, iż kluby ubiegające się o przyznanie licencji klubowej uprawniającej do udziału w rozgrywkach Ligi Okręgowej, klasy A i klasy B w sezonach 2019/2020 oraz 2020/2021 winny uiścić opłatę w kwocie:

a). Liga Okręgowa – 200 zł płatne na rachunek bankowy właściwego terytorialnie Okręgowego Związku Piłki Nożnej.

b). klasa A i B – 100 zł płatne na rachunek bankowy właściwego terytorialnie Okręgowego Związku Piłki Nożnej.

Wtorek 7 maja br. był dniem posiedzenia Zarządu Mazowieckiego ZPN, którego dominującym tematem były postanowienia uchwały Zarządu PZPN z dnia 24 kwietnia br.w sprawie zmiany organizacji rozgrywek, powolującej się także na europejskie dyrektywy dot. RODO. Zarząd MZPN podjął stosowna uchwałę, której treśc publikujemy poniżej.

UCHWAŁA NR 11/Z/2019

Zarządu

       Mazowieckiego Związku Piłki Nożnej

 z dnia 07.05.2019 r.

w sprawie zmiany organizacji rozgrywek właściwych dla Mazowieckiego Związki Piłki Nożnej,  wynikającej z uchwały Zarządu PZPN  IV/62 oraz Uchwały Zarządu PZPN o przyjęciu „Regulaminu Ochrony Danych osobowych PZPN

 

§ 1

             Zarząd Mazowieckiego Związek Piłki Nożnej przyjmuje niniejsze memorandum w formie uchwały o następującej treści:

            My, działacze piłkarscy, wybrani do Zarządu Mazowieckiego Związku Piłki Nożnej (dalej MZPN), będąc członkiem Polskiego Związki Piłki Nożnej (dalej PZPN), wyrażamy sprzeciw wobec treści komunikatu wydanego przez PZPN w Warszawie w dniu 24 kwietnia 2019 r. o tytule „ROZGRYWKI TYLKO POD EGIDĄ PZPN” i treści przyjętej przez Zarząd PZPN Uchwały IV/62 powołującej się na Regulamin Ochrony Danych dla PZPN (Uchwała Zarządu PZPN III/38). 

            Mając na uwadze długoletnie tradycje Okręgowych Związków Piłki Nożnej (dalej OZPN) wyrażamy niezadowolenie z podjęcia działań bez uprzedniej konsultacji z Wojewódzkimi Związkami Piłki Nożnej (dalej WZPN) oraz Okręgowymi Związkami Piłki Nożnej, będących członkami właściwych Wojewódzkich Związków Piłki Nożnej.

            Naszym zdaniem proponowane rozwiązania, wynikające jakoby z dostosowania działań PZPN do postanowień Parlamentu Europejskiego oraz rady Unii Europejskiej w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływy takich danych (Rozporządzenie 2016/679, zwane dalej RODO), ma na celu jedynie wyeliminowanie Okręgowych Związków Piłki Nożnej, ze struktur organizacji działających w piłce nożnej.

            Zdaniem MZPN powyższe rozwiązania nie spowodują, jak twierdzi PZPN, zmniejszenia opłat dla klubów i uproszczenia procedur, a wręcz zagrażają bytowi piłki nożnej na szczeblu niższych lokalnych rozrywek. Wprowadzając powyższe rozwiązania, PZPN nie rozważył specyfiki rozgrywek szczebla okręgowego (LO, A i B klasy), a także rozgrywek drużyn młodzieżowych. Nie rozważono również uwarunkowań geograficznych wpływających na możliwości organizacyjne, odległości pomiędzy właściwym Wojewódzkim Związkiem Piłki Nożnej a poszczególnymi klubami lokalnymi. Uregulowanie powyższe spowoduje wprost zwiększenie kosztów utrzymania klubów, bez zapewnienia dodatkowych środków ze strony PZPN lub WZPN. Spowoduje to nie przyśpieszenie, a wydłużenie procedur, z uwagi na duże odległości.

            MZPN zauważa, że zgodnie z treścią art. 1 ust. 1 Statutu, PZPN jest organizacją korporacyjną typu stowarzyszeniowego. Członkami PZPN są kluby sportowe posiadające sekcje piłki nożnej, Stowarzyszenie Trenerów Piłki Nożnej, Stowarzyszenie Sędziów Piłki Nożnej w Polsce oraz Wojewódzkie Związki Piłki Nożnej. Na podstawie Statutu PZPN oraz Uchwały nr III/39 z dnia 22.10.1999 r. Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej o zmianie struktury związków terenowych PZPN, w ramach Związków Piłki Nożnej mogą działać Okręgowe Związki Piłki Nożnej i podokręgi, obejmujące terenem swego działania obszar jednego lub kilku powiatów znajdujących się na terenie jednego województwa.

            Zgodnie z treścią art. 12 § 1 Statutu Mazowieckiego Związku Piłki Nożnej, członkami zwyczajnymi MZPN są również Okręgowe Związki Piłki Nożnej oraz kluby sportowe posiadające sekcje piłki nożnej. OZPN zgodnie z ustawą o sporcie i ustawą o stowarzyszeniach posiadają osobowość prawną, bowiem wpisane są do właściwych rejestrów. 

            Zgodnie z dotychczasową praktyką Wojewódzkie Związki Piłki Nożnej, na podstawie regulaminu rozgrywek, mogą upoważnić do prowadzenia rozgrywek niższej klasy właściwe OZPN. Powyższe rozwiązanie wynikało z integralności środowisk lokalnych, względami logistycznymi oraz terenowymi uwarunkowaniami poszczególnych OZPN.

            Zarząd PZPN powinien zwrócić uwagę, że sposób zarządzania i krzewienia dyscypliny sportu jaką jest piłka nożna ma charakter szczeblowy. Wynika to z faktu, że historię tego sportu rozpoczynały przede wszystkim małe środowiska lokalne i to dzięki nim narodziła się piłka nożna, uważana powszechnie za najpopularniejszą dyscyplinę sportów drużynowych na świecie. Taki sposób zarządzania widoczny jest nie tylko w Rzeczypospolitej Polskiej. Wynika to nie tylko z zaszłości historycznych, ale z faktu, że takie prowadzenie rozgrywek i promocji ma na celu upowszechnienie tej dyscypliny w jak najszerszym kręgu. Okręgowe Związki Piłki Nożnej działają zgodnie z ideą rozwoju piłki nożnej, w tym uwzględniając potrzeby i możliwości środowisk lokalnych. Rozwiązują wszelkie możliwe utrudnienia i bariery charakterystyczne dla poszczególnych terenów geograficznych Rzeczypospolitej Polskiej, których Wojewódzkie Związków Piłki Nożnej nie zawsze są w stanie dostrzec i rozwiązać w przewidzianym czasie. Pozbawienie zarządzania niższymi ligami pozbawi OZPN sensu istnienia oraz jedynie utrudni system rozgrywek.

            Art. 5 Statutu PZPN wskazuje, że PZPN może powierzać i podpowierzać do przetwarzania dane osobowe swoim członkom oraz przetwarzać dane osobowe powierzone mu przez członków PZPN dla realizacji celów statutowych. Uchwała Zarządu PZPN IV/62 wskazuje, że WZPN mają obowiązek dostosować treść swoich Statutów do wymogów Ochrony Danych Osobowych. Uchwała Zarządu PZPN III/38 wskazuje, że Administrator może zlecić przetwarzanie danych osobowych. Powyższe rozwiązanie przy zastosowaniu wprost  rozwiązań w Statucie WZPN doprowadziłoby do zabezpieczenia danych osobowych otrzymywanych i posiadanych od poszczególnych OZPN zgodnie z treścią przepisów RODO m.in. poprzez umowę powierzenia.

    § 2

Biorąc powyższe pod uwagę Zarząd MZPN wnosi o zmianę stanowiska PZPN wyrażonego w przywołanej na wstępie uchwale IV/62 i pozostawienie prowadzenia rozgrywek piłkarskich na dotychczasowych zasadach.

 § 3

 Zarząd Mazowieckiego Związku Piłki Nożnej postanowił przekazać niniejszą Uchwałę do Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej oraz zamieścić niniejszą Uchwałę na oficjalnej stronie MZPN.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 Prezes Mazowieckiego ZPN

 

Zdzisław Łazarczyk

Pogoda

Mostly Cloudy

-3°C

Ciechanów

Mostly Cloudy

Humidity: 77%

Wind: 27.36 km/h

  • 03 Jan 2019

    Partly Cloudy 0°C -4°C

  • 04 Jan 2019

    Cloudy 0°C -6°C

SerwisCiechanowsko-Ostrołęckiego Związku Piłki Nożnej korzysta z plików cookie. Mają Państwo możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody, prosimy o zmianę ustawień w przeglądarce lub opuszczenie serwisu. Dalsze korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies w przeglądarce oznacza akceptację plików cookies, co będzie skutkowało zapisywaniem ich na Państwa urządzeniach.

  Akceptuje pliki cookies na tej stronie.
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk