Dziennik elektroniczny

Oferta edukacyjna

Oferta edukacyjna:

[str.1] [str.2]

Licznik odwiedzin

790917
Dziś
Wczoraj
Ten tydzien
Pop. tydzien
Ten miesiac
Pop. miesiac
Całkowite
146
80
1022
754481
7715
9215
790917

Twoje IP: 34.239.158.223
2024-05-29 17:12

Zasady rekrutacji do klas pierwszych technikum, branżowej szkoły I stopnia
w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego
im. A. Świętochowskiego w Gołotczyźnie na rok szkolny 2020/2021

 

Organ prowadzący szkołę: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

 1. Rekrutacja do klas pierwszych technikum, branżowej szkoły I stopnia oraz branżowej szkoły II stopnia w Zespole Szkół CKR im. A. Świętochowskiego w Gołotczyźnie odbywa się zgodnie z przepisami zawartymi w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.); rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 roku w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz. U. poz. 1737); rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U.poz.493 z późn.zm.)., Zarządzenia Mazowieckiego Kuratora Oświaty nr 34 z dnia 4 czerwca 2020 r.
 1. Na rok szkolny 2020/2021 będzie prowadzona rekrutacja do technikum, branżowej szkoły I stopnia oraz branżowej szkoły II stopnia w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. A. Świętochowskiego w następujących zawodach:

Typ szkoły

Profil/zawód

Okres nauczania

Technikum

Technik rolnik

5 lat

Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki

5 lat

Technik żywienia i usług gastronomicznych

5 lat

Technik weterynarii

5 lat

Technik agrobiznesu

5 lat

Technik architektury krajobrazu

5 lat

Technik ogrodnik

5 lat

Technik turystyki na obszarach wiejskich

5 lat

Branżowa szkoła I stopnia

Mechanik- operator pojazdów i maszyn rolniczych

3 lata

Ogrodnik

3 lata

Branżowa szkoła II stopnia

Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki

2 lata

 1. Rekrutacja kandydatów do szkół zespołu przeprowadzana jest w następujących terminach:
 •  

   

  Lp.

   

   

  Rodzaj czynności

  Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym dla klas pierwszych technikum, oraz branżowej szkoły I stopnia

  Terminy w postepowaniu rekrutacyjnym dla branżowej szkoły II stopnia

   

   

   

  1

  Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami z wyłączeniem szkół i oddziałów dwujęzycznych i oddziałów międzynarodowych, oddziałów przygotowania wojskowego, oddziałów wymagających od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji oraz szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe.

  od 15 czerwca 2020r.

  do 10 lipca 2020r.

  do godz. 15.00

  od 15 czerwca 2020r. do 10 lipca 2020r.

   

  2

  Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej.

  od 26 czerwca 2020r.

  do 10 lipca 2020r. do godz. 15.00

  -

   

   

  3

  Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, w tym zamiana szkół do których kandyduje.

  od 31 lipca do 4 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00

  -

   

   

   

  4

  Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczanych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności.

   

   

   

  do 4 sierpnia 2020 r.

   

   

   

  Do 4 sierpnia 2020 r

   

  5

  Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

   

  12 sierpnia 2020 r.

   

  12 sierpnia 2020 r.

   

  6

  Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie.

  od 15 czerwca 2020 r. do 14 sierpnia 2020 r.

  od 15 czerwca 2020 r. do 14 sierpnia 2020 r.

   

  Potwierdzenie przez kandydata, rodzica lub opiekuna prawnego woli przyjęcia:

  - do   branżowej szkoły II stopnia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia branżowej szkoły II stopnia, zaświadczenia o zawodzie nauczanym w branżowej szkole I stopnia, którego zakres odpowiada pierwszej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie nauczanym w branżowej szkole II stopnia lub oryginału świadectwa ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej (o ile nie zostały złożone wcześniej), oraz zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczeń, o których mowa w art. 136 ust.1 pkt 2b i 2c ustawy Prawo Oświatowe.

   

   

   

   

   

   

   

  -

   

   

   

   

   

   

  od 13 sierpnia do 18 sierpnia 2020 r. . do godz. 15.00

   

  7

  Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem**.

   

   

   

   

   

  od 13 sierpnia do 18 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00

   

   

   

   

   

   

   

  -

  ** W przypadku braku możliwości przedłożenia odpowiednio zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni informuje o tym dyrektora szkoły w terminie do 18 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00, wskazując na przyczynę niedotrzymania terminu. Informację składa się w postaci papierowej lub elektronicznej. Zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do dnia 25 września 2020.

   

   

  8

  Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

  19 sierpnia 2020 r. - do godz. 14.00

  19 sierpnia 2020 r. - do godz. 14.00

   

  9

  Poinformowanie przez dyrektora szkoły kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole.

  19 sierpnia 2020 r.

  19 sierpnia 2020 r.

   

  10

  Opublikowanie przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty informacji o liczbie wolnych miejsc w szkołach ponadpodstawowych

  19 sierpnia 2020 r.

  19 sierpnia 2020 r.

  11

  Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

  do 22 sierpnia 2020 r.

  do 22 sierpnia 2020 r.

   

   

  12

  Sporządzenie przez komisje rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia.

  do 3 dni od dnia wystąpienia o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

  do 3 dni od dnia wystąpienia o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

   

  13

  Wniesienie do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

  do 3 dni od dnia otrzymania uzasadniania odmowy przyjęcia

  do 3 dni od dnia otrzymania uzasadniania odmowy przyjęcia

  14

  Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

  do 3 dni od dnia złożenia odwołania do dyrektora szkoły

  do 3 dni od dnia złożenia odwołania do dyrektora szkoły

 • 4. Rekrutacja uczniów do szkół zespołu dla młodzieży na podbudowie szkoły podstawowej odbywać się będzie na podstawie:

1). Liczby punktów uzyskanych ze sprawdzianu ósmoklasisty.

2). Liczby punktów otrzymanych za oceny uzyskane na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej z języka polskiego, matematyki i dwóch wybranych dla danego kierunku obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

 • W postępowaniu rekrutacyjnym uwzględnia się oceny z następujących zajęć edukacyjnych:

 

Typ szkoły

Profil/zawód

Przedmioty podlegające punktacji

Technikum

Technik rolnik

język polski, matematyka, język obcy nowożytny, biologia

Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki

język polski, matematyka, język obcy nowożytny, fizyka

Technik żywienia i usług gastronomicznych

język polski, matematyka, język obcy nowożytny, biologia

Technik weterynarii

język polski, matematyka, język obcy nowożytny, biologia

Technik agrobiznesu

język polski, matematyka, język obcy nowożytny, informatyka

Technik architektury krajobrazu

język polski, matematyka, język obcy nowożytny, biologia

Technik ogrodnik

język polski, matematyka, język obcy nowożytny, biologia

Technik turystyki na obszarach wiejskich

język polski, matematyka, język obcy nowożytny, geografia

Branżowa szkoła I stopnia

Mechanik -operator pojazdów i maszyn rolniczych

język polski, matematyka, język obcy nowożytny, fizyka

Ogrodnik

język polski, matematyka, język obcy nowożytny, biologia

3). Liczby punktów za świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem.

4). Liczby punktów uzyskanych za osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej.

Szkolna komisja rekrutacyjna przelicza na punkty poszczególne kryteria, o których mowa w ustawie z dn. 14 grudnia 2016 r. prawo oświatowe ( tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.) rozdz. 6, Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1737).

 1. Rekrutacja uczniów do branżowej szkoły II stopnia odbywać się będzie na podstawie liczby punktów otrzymanych za oceny uzyskane na świadectwie ukończenia branżowej szkoły I stopnia.

W postępowaniu rekrutacyjnym uwzględnia się oceny z następujących zajęć edukacyjnych:

Typ szkoły

Profil/zawód

Przedmioty podlegające punktacji

Branżowa szkoła II stopnia

Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki

Język polski, matematyka, język obcy nowożytny, fizyka

 1. Kandydatom, którzy nie zostali przyjęci, przysługuje prawo odwołania się od decyzji Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej do dyrektora Zespołu w terminie 3 dni od daty ogłoszenia listy kandydatów przyjętych.
 2. W przypadku niemożliwości zrekrutowania pełnego oddziału kandydatom, którzy potwierdzili wolę podjęcia nauki i zostali zakwalifikowani do kształcenia w określonym zawodzie, może być zaproponowane kształcenie w innym zawodzie.

Informacje dla kandydatów i rodziców:

 1. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wniosek o przyjęcie do szkoły, w tym wymagane załączniki zgodnie z przepisy § 11a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID—19 (Dz. U. poz. 493 z póżn.zm.) mogą być procedowane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
 2. Przepisy § 11b ww. rozporządzenia w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID—19  umożliwiają w okresie ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty zapoznanie się rodziców i uczniów z wynikami postępowania rekrutacyjnego w formie list kandydatów (zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz przyjętych i nieprzyjętych) podanymi do publicznej wiadomości także na stronach internetowych tych jednostek.
 3. Badania lekarskie dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie do szkoły odbędą się w dniu 4 sierpnia 2020 roku, w godzinach 8.00 - 13.00 w budynku Zespołu Szkół CKR w Gołotczyźnie.
 • strona internetowa szkoły: bratne.pl
 • e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • tel: (23) 6713031.
 • sekretariat szkoły od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 15.30
 • [pobierz]
 • [podanie do internatu]

Ranking

Adres

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego

im. A. Świętochowskiego

 

Gołotczyzna

ul. Ciechanowska 18b

06-430 Sońsk

tel.: (23) 6713031

fax.: (23) 6713031

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Organ prowadzący

Od roku 2008 Szkoła  prowadzona jest przez Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi

Dla uczniów i rodziców

 

Serwis Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Gołotczyźnie korzysta z plików cookie. Mają Państwo możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody, prosimy o zmianę ustawień w przeglądarce lub opuszczenie serwisu. Dalsze korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies w przeglądarce oznacza akceptację plików cookies, co będzie skutkowało zapisywaniem ich na Państwa urządzeniach.

  Akceptuje pliki cookies na tej stronie.
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk