REKLAMA

TOMADEX

Licznik odwiedzin

437992
Dzisiaj
Wczoraj
W tym tygodniu
Zeszły tydzień
Ten miesiąc
Poprzedni miesiąc
RAZEM
123
106
907
201490
229
4409
437992

Twój IP: 3.237.16.173
2023-06-02 12:36

Informujemy ,że wyznaczanie  terminów spotkań oraz zmiana wyznaczonych już terminów może  się odbywać wyłącznie w oparciu o §14 Regulaminu Rozgrywek

§ 14
1. Zawody mistrzowskie rozgrywane są w terminach ustalonych przez Komisje Gier Mazowieckiego Związku Piłki Nożnej i podanych do wiadomości zainteresowanym w oficjalnym terminarzu rozgrywek. Zastrzega się możliwość zmiany terminarza w przypadku decyzji właściwych organów licencyjnych, dyscyplinarnych i innych Mazowieckiego ZPN w sprawach dotyczących uczestnictwa klubów w rozgrywkach Mazowieckiego ZPN. Decyzja
ta musi być zatwierdzona przez Prezydium Zarządu Mazowieckiego ZPN.

2. W wyjątkowych sytuacjach, wynikających z decyzji organu administracyjnego, sądowego lub związkowego lub innych nadzwyczajnych okoliczności, organ prowadzący rozgrywki może wyznaczyć obligatoryjny termin rozegrania zawodów.

3. Na podstawie terminarza kluby pełniące rolę gospodarza zawodów zobowiązane są ustalić konkretne daty, godziny i miejsca rozpoczęcia każdego meczu i wprowadzić do systemu Extranet w terminie nie krótszym niż 14 dni przed planowanym terminem. W tym przypadku przyjmuje się, że opublikowanie terminarza w systemie Extranet jest obowiązujące.

4. W przypadku nieprzesłania powiadomienia, o którym mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu, na gospodarza zawodów automatycznie nałożona zostanie kara finansowa w
wysokości 100 zł.

5. W przypadku niewpisania informacji o terminie i miejscu rozegrania zawodów zgodnie z ust. 3 niniejszego paragrafu przeciwnik zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia organu prowadzącego rozgrywki o zaistniałym fakcie na 10 dni przed terminem kolejki.


 1. W takiej sytuacji właściwa Komisja Gier najpóźniej na 7 dni przed terminem kolejki wyznacza z urzędu dokładną datę rozegrania takich zawodów (miejscem ich rozegrania będzie boisko drużyny występującej w roli gospodarza).

  7. Zmiana terminu meczu wyznaczonego w sposób opisany w ust. 6 może nastąpić wyłącznie na zasadach określonych w ust. 13 niniejszego paragrafu. Nierozegranie zawodów w terminie wyznaczonym przez organ prowadzący rozgrywki będzie skutkowało walkowerem przeciwko drużynie gospodarzy.

  8. Najwcześniejszą godziną rozpoczęcia spotkania w rozgrywkach wojewódzkich może być godzina 11.00, a w rozgrywkach okręgowych – godzina 10.00. Jeżeli termin zawodów przypada na dzień powszedni, zawody nie mogą rozpocząć się wcześniej niż o godzinie 15.00. Zawody mogą się rozpocząć wcześniej za zgodą obu klubów.

 2. Jeżeli gospodarz zawodów, biorąc pod uwagę posiadane oświetlenie lub zapadające ciemności, chce wyznaczyć godzinę rozpoczęcia zawodów po godz. 19.00 – musi każdorazowo posiadać zgodę przeciwnika.

  10. Organ prowadzący rozgrywki wyznacza obligatoryjny termin rozegrania ostatniej kolejki sezonu rozgrywkowego, a w uzasadnionych przypadkach może wyznaczyć obligatoryjny termin rozegrania meczów dwóch ostatnich kolejek. Organ prowadzący rozgrywki może za zgodą obu klubów ustalić inny termin rozegrania poszczególnych meczów w tych kolejkach, ale tylko wcześniejszy niż obligatoryjny.

  11. W przypadku sprzyjających warunków atmosferycznych po zakończeniu rundy jesiennej, organ prowadzący rozgrywki ma prawo wyznaczyć rozegranie awansem kolejek z rundy wiosennej.

  12. Klub będący gospodarzem zawodów ma prawo nie później niż na 14 dni przed wcześniej wyznaczonym terminem (liczy się data loginu w Extranecie lub wpływu pisma do WG w przypadku awarii systemu) zmienić datę zawodów bez zgody przeciwnika z obowiązkiem jego powiadomienia (poprzez Extranet lub na piśmie w przypadku awarii systemu). Zmiana ta może dotyczyć tylko tego samego terminu rozgrywkowego.

  13. Terminy zawodów mogą być zmienione przez właściwą Komisję Gier na prośbę jednego z klubów. Klub zwracający się o zmianę terminu, obowiązany jest wskazać przyczynę, zaproponować nowy termin i godzinę rozegrania zawodów oraz uzyskać akceptację drużyny przeciwnej w systemie Extranet (lub zgodę na piśmie w przypadku awarii systemu). Wystąpienia o zmianę terminu bez zgody przeciwnika nie będą rozpatrywane. W przypadku zmiany daty lub godziny spotkania w terminie krótszym niż 14 dni przed meczem, klub wnioskujący zobowiązany jest do wniesienia opłaty na konto Mazowieckiego ZPN w wysokości:
  a. IV liga - 100 zł
  b. LO, Kl. A, Kl. B - 80 zł
  c. pozostałe klasy - 50 zł

 
W przypadku zmiany terminu meczu na trzy dni bądź mniej przed planowaną kolejką kwota ww. opłaty ulega podwojeniu.
Wystąpienie o zmianę terminu bez dokonania opłaty regulaminowej organ prowadzący pozostawia bez rozpatrzenia.

14. Wszystkie mecze, których terminy zostaną zmienione zgodnie z zapisem ust. 13 powinny zostać rozegrane w ciągu 30 dni licząc od pierwotnego terminu jego rozegrania. W przypadku nie spełnienia warunku opisanego w pierwszym zdaniu i wystąpienia sytuacji opisanej w § 23 ust. 2, nierozegrane mecze zostaną zweryfikowane jako walkowery przeciw drużynom wnioskującym o zmianę terminu ich rozegrania.


 1. W przypadku złożenia w systemie Extranet propozycji zmiany terminu meczu zgodnie z ust. 12 drużyna przeciwna jest zobowiązana do udzielenia odpowiedzi w ciągu 24 godzin.

  16. Zmieniony termin nie może przypadać w żadnym przypadku po zakończeniu rozgrywek lub wyznaczonych już terminach obligatoryjnych.

  17. W uzasadnionych wypadkach Komisja Gier może dokonać zmiany terminu z urzędu lub ogłosić zakaz gry.

  18. Powołanie do reprezentacji Polski lub Mazowsza, a także na zgrupowanie szkoleniowe co najmniej trzech zawodników jednego klubu stanowi podstawę do przełożenia zawodów na inny wyznaczony przez właściwy organ prowadzący rozgrywki termin – na wniosek zainteresowanego klubu lub Komisji Szkolenia.

  19. Jeżeli spotkanie nie odbędzie się lub zostanie przerwane przez sędziego przed upływem regulaminowego czasu gry i niedokończone z jakichkolwiek przyczyn niezależnych od organizatora zawodów, obu klubów, ich piłkarzy oraz kibiców – wówczas to spotkanie należy dokończyć (gdy zostało już rozpoczęte) lub rozegrać od początku (gdy nie zostało rozpoczęte) w najbliższym możliwym terminie. Dopuszcza się, w przypadku przerwania zawodów w drugiej połowie, zaliczenie wyniku meczu z boiska na wniosek obu zainteresowanych klubów.
 2. 20. Do podjęcia decyzji w sprawie zaliczenia wyniku z boiska lub dokończenia (rozegrania) meczu i ustalenia terminu upoważniona jest Komisja Gier.

  21. W przypadku podjęcia przez właściwe organy Związku decyzji o rozegraniu w nowym terminie zawodów, które nie mogły zostać rozegrane w pierwotnie wyznaczonym terminie z przyczyn określonych w ust. 18, dla zawodów rozgrywanych w nowym terminie stosuje się wszystkie zasady określone przepisami PZPN.

  22. W przypadku podjęcia decyzji przez właściwe organy Związku o dokończeniu zawodów przerwanych przed upływem regulaminowego czasu gry, zawody dokańczane w nowym terminie są rozgrywane przy zachowaniu następujących zasad:
  1) gra zostaje wznowiona od minuty, w której nastąpiło przerwanie zawodów,
  z zaliczeniem wyniku oraz napomnień (żółtych kartek), które wystąpiły do
  momentu przerwania zawodów;
  2) zespoły przystępują do dokańczania zawodów w składach liczbowych z
  uwzględnieniem wykluczeń oraz liczby dokonanych wymian w zawodach
  przerwanych;
  3) w zawodach dokańczanych mogą uczestniczyć wszyscy zawodnicy uprawnieni do gry w danym klubie w terminie dokańczania zawodów, poza zawodnikami, którzy:
  a. opuścili boisko w trakcie przerwanych zawodów z powodu wykluczenia
  („czerwona kartka”) lub wymiany;

 3. nie byli w trakcie zawodów przerwanych zawodnikiem klubu, w którego
  barwach występują w chwili dokańczania zawodów;
  c. odbywali w trakcie zawodów przerwanych karę dyskwalifikacji z powodu liczby
  kartek otrzymanych od początku rozgrywek lub z innych przyczyn.
  4) Zawodnik, który od początku rozgrywek do dnia dokańczania zawodów, otrzymał liczbę kartek powodującą obowiązek odbycia kary dyskwalifikacji lub na którego nałożono obowiązek odbycia kary dyskwalifikacji z innych przyczyn, nie może odbyć tej kary w dokończonych zawodach.

  23. Sobota i niedziela oraz środa ustalone w terminarzach traktowane są jako jeden termin rozgrywkowy. W wyjątkowych przypadkach – tylko za zgodą obu zainteresowanych drużyn
  – mecze mogą zostać rozegrane jeden dzień przed lub jeden dzień po terminie.

  24.Z zastrzeżeniem § 14 ust. 8 w rozgrywkach od D1 do F2 terminy meczów mogą być wyznaczane również w poniedziałki i piątki za zgodą obu klubów oraz po przesłaniu takiego wniosku do Komisji Gier.

  25. Wszystkie zawody rozegrane dzień po dniu należy uważać za jeden termin, niezależnie od tego, czy zawody będą rozegrane zgodnie z terminarzem, czy też zostaną przełożone w toku rozgrywek.

  26. W rozgrywkach seniorów, juniorów i pozostałych grup młodzieżowych na szczeblu Związku (Mazowieckiego ZPN) w przypadku awarii środka transportu lub jego braku, Komisja Gier może wyrazić zgodę na rozegranie nieodbytych z tych przyczyn zawodów wyłącznie w przypadku osiągnięcia porozumienia przez obydwa zainteresowane kluby.

Pogoda

Mostly Cloudy

-3°C

Ciechanów

Mostly Cloudy

Humidity: 77%

Wind: 27.36 km/h

 • 03 Jan 2019

  Partly Cloudy 0°C -4°C

 • 04 Jan 2019

  Cloudy 0°C -6°C

SerwisCiechanowsko-Ostrołęckiego Związku Piłki Nożnej korzysta z plików cookie. Mają Państwo możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody, prosimy o zmianę ustawień w przeglądarce lub opuszczenie serwisu. Dalsze korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies w przeglądarce oznacza akceptację plików cookies, co będzie skutkowało zapisywaniem ich na Państwa urządzeniach.

  Akceptuje pliki cookies na tej stronie.
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk