BADANIA LEKARSKIE DLA KANDYDATÓW DO KLAS PIERWSZYCH ODBĘDĄ SIĘ
W ZSCKR W GOŁOTCZYŹNIE
04.07.2023 r. (wtorek)

  • Kandydaci przychodzą na badanie z rodzicem lub prawnym opiekunem
  • Rodzic lub opiekun prawny pobiera w sekretariacie szkoły skierowanie na badanie (badanie lekarskie kandydatów do klas I jest bezpłatne)

Wskazanie godzin badań lekarskich dla kierunków nauczania.
(kandydat stawia się na badanie o godzinie wyznaczonej dla kierunku określonego we wniosku jako pierwszy wybór)

L. p.KierunekGodzina badań lekarskich
1.Technik weterynarii8.00 – 9.30
2.Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki9:30 – 10:30
3.Technik architektury krajobrazu10:30 – 11:00
4.Technik rolnik11:00 – 11:30
5.Technik żywienia i usług gastronomicznych11:30 – 12:00
6.Technik turystyki na obszarach wiejskich12:00 – 12:30
7.Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej12:00 – 12:30
8.Technik agrobiznesu12:30 – 13:00
9.Branżowa szkoła I stopnia: Mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych13:00 – 13:30
10.Ogrodnik13:30 – 14:00
11.Branżowa szkoła II stopnia: Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki13:30 – 14:00

W przypadku kandydatów na kierunki:
Technik weterynarii – kat B
Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki – kat. B,T Technik architektury krajobrazu – kat.T
Technik rolnik – kat. T Technik agrobiznesu – kat T
Branżowa szkoła I stopnia – kat.B,T

Wymagane jest również orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami.
Orzeczenie lekarskie należy dostarczyć do szkoły w terminie potwierdzenia woli przyjęcia ( 21-26.07.2023).
Skierowanie oraz oświadczenie dotyczące stanu zdrowia kandydata na kierowcę do pobrania w sekretariacie szkoły.

Facebook
YouTube
Skip to content