Rekrutacja – lista zakwalifikowanych

Lista kandydatów przyjętych do klas I na rok szkolny 2023/2024 do Zespołu Szkół Centrum
Kształcenia Rolniczego im. Aleksandra Świętochowskiego zakwalifikowanych na drodze
postępowania rekrutacyjnego, wywieszona będzie w dniu 27.07.2023r. od godziny 8.00 na
tablicy informacyjnej w Budynku Szkoły.

Facebook
YouTube
Skip to content